mountains, red castle peak, Uinta Mountains
     Uinta Mountains, Utah, alpine
alpine , Uinta Mountains, Utah
               	Uinta Mountains,Utah
Uinta Mountains,Utah,mountains,Red Castle,talus
Utah, Wasatch Mountains