back
, photo
next

Fighting Stallions

Pryor Mountains, Montana