back
next

Old Bull

Wichita Mountains NWR, Oklahoma